OPROEP STUDIEBIJEENKOMST JONG GELEERD… OP 7 JUNI 2012

28 april 2012
Luister en denk mee met een uniek project op het gebied van muziekeducatie.

OPROEP STUDIEBIJEENKOMST JONG GELEERD…OP 7 JUNI 2012
Luister en denk mee met een uniek project op het gebied van muziekeducatie

Jong geleerd… is een driejarig muziekproject van TOEVAL GEZOCHT, waarin we in samenwerking met verschillende partners een geïntegreerde aanpak voor muziekeducatie voor jonge kinderen ontwikkelen. Hierin leggen wij een basis voor een brede muzikale ontwikkeling bij kleuters. Deze aanpak is geënt op het competente kind-beeld en uitgangspunten van sociaal constructivistisch leren. Wij zien kinderen als kunstenaars en wetenschappers in de dop en geven hun het voortouw in de projecten.

In januari 2012 is het praktijkonderzoek van Jong geleerd… gestart op drie basisscholen in Landsmeer. Drie muziekdocenten zijn op deze scholen met hun teams aan het werk in de kleutergroepen en ontwikkelen een werkwijze op basis van documentatie en reflectie, in nauwe samenwerking met het team van TOEVAL GEZOCHT en de basisscholen.

Parallel aan dit praktijkonderzoek organiseert TOEVAL GEZOCHT een studiebijeenkomst op
donderdag 7 juni van 13.30 tot 16 uur.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden, zoals musici, muziekvakdocenten, leerkrachten, pabo-docenten en wetenschappers. De studiebijeenkomst begint met een toelichting op de inhoudelijke achtergronden, uitgangspunten en focus van het project. Aan de hand van documentatievoorbeelden zullen wij ingaan op de muzikale processen van de kinderen.
Deelnemers aan deze studiegroep krijgen tevens de mogelijkheid een kleuterklas te bezoeken tijdens een muzieksessie op een van de basisscholen in Landsmeer. Hiervoor zullen wij individuele afspraken maken. Ook zijn de deelnemers van de studiegroep op 3, 4 of 5 juli welkom om de presentatie van de kleuters in het Dorpshuis van Landsmeer bij te wonen. Hier werken Muziekvereniging Amicitia uit Landsmeer, Amsterdam Sinfonietta, de groepen 3 en 4 van de deelnemende scholen die blazersworkshops hebben gekregen en de ouders van de kleutergroepen aan mee. Dit alles onder leiding van componist/dirigent Leonard van Goudoever.

Maximaal aantal deelnemers: 8
Plaats: werkruimte van TOEVAL GEZOCHT, Damrak 70 (unit 1.57), 1012 LM  Amsterdam
Dag en tijd: donderdag 7 juni, 13.30 - 16 uur
De kosten voor deelname aan de studiegroep: € 50,- p.p.
Aanmelden via de mail

Meer informatie over Jong geleerd...

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.