Oprichting REGGIO PICCOLO in Noord-Holland

19 juli 2011
In Noord-Holland heeft zich een initiatiefgroep gevormd onder de naam REGGIO PICCOLO.


Met de werkwijze van TOEVAL GEZOCHT als uitgangspunt beoogt deze groep een format te ontwikkelen, in samenspraak met scholen, om leerkrachten te ondersteunen bij het integreren van deze werkwijze in hun dagelijkse lespraktijk.
De leiding is in handen van Kees Admiraal.
Een eerste pilot is gerealiseerd onder leiding van kunstenaar Hanneke Saaltink. Het verslag hiervan kan bij haar opgevraagd worden: hannekesaaltink@hetnet.nl.
Voor informatie mailen aan: info@keesadmiraal.nl

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.