Netwerk van het Noorden

24 september 2011
Op 28 september komt de grote netwerkgroep van het Noorden opnieuw in Groningen bij elkaar om hun eerste gezamenlijke project uit te gaan denken. Nog steeds melden nieuwe deelnemers zich aan!

Gedacht wordt aan een project dat op drie plaatsen (op een basisschool, in de kinderopvang en op een peuterspeelzaal) wordt gerealiseerd vanuit een onderwerp dat voor de kinderen inspirerende dagelijkse kost is en dat in iedere context vanuit een verschillende invalshoek kan worden aangepakt. De innovatiegroep bestaat uit Pieter Jan Struik, Geke Slagman en Bea de Vries. Vanuit TOEVAL GEZOCHT wordt coaching geboden bij de opzet en de werkwijze.
Wie meer wil weten of een bijdrage wil leveren kan contact opnemen met Pieter Jan Struik.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.