Netwerk Fryslân

10 oktober 2012
In de zomer heeft de netwerkgroep Fryslân het initiatief genomen om binnen een Cultuurwerkplaats van de NHL Hogeschool twee projecten geïnspireerd op de werkwijze van TOEVAL GEZOCHT te realiseren.
De zak vol wind


Dit gebeurde op de Plataanschool en OBS De Wielen in Leeuwarden.

Uitgangspunt en onderwerp voor het project op OBS de Wielen was het veld rondom de school; 'It Wielefjild'. Het is een grasveld met twee grote bomen en een groot hek eromheen. Maar is dat alles? De kinderen werden uitgenodigd om de plek grondig te onderzoeken en te bedenken hoe ze het veld zouden kunnen aanpassen, veranderen of inrichten. Bekijk het project van OBS de Wielen.

De Plataanschool staat in Leeuwarden in de wijk Schieringen. Dit is een wijk met veel groenstroken en wandelpaden. Een van deze wandelpaden, het Struunpad, moest een belevingspad worden. De kinderen werden uitgenodigd om een plekje bij deze paden 'de Bult van de Plataan' te beleven en deze momenten 'mee te nemen' naar het atelier.

In de afgelopen week is de evaluatie van deze projecten afgerond.

Het werk van de kinderen is te zien in de tentoonstelling op de NHL Hogeschool van 17 december 2012 tot en met 15 maart 2013. De netwerkgroep heeft het voornemen om bij deze tentoonstelling in maart een minisymposium te organiseren (exacte datum daarvan is nog niet vastgesteld).
Mail voor mee informatie hierover naar Pieter Jan Struik of Anja Morsink.

De eindpresentatie van de Cultuurwerkplaats van de Pabo NHL Hogeschool waarbinnen deze projecten plaats vonden vindt 6 december plaats op de slotconferentie Pabo's en Cultuur bij Cultuurnetwerk Utrecht. De projecten worden tevens opgenomen in de bijbehorende eindpublicatie.


Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.