Het jonge kind als onderzoeker, symposium in Leeuwarden

29 januari 2013
Het netwerk Toeval Gezocht Friesland, Ateliers Majeurs en de Pabo van de NHL Hogeschool organiseert het symposium 'Het jonge kind als onderzoeker'.
J-ell vindt het stinken

In vervolg op de twee projecten It Wielefjild en De Bult van de Plataan in Leeuwarden organiseert het netwerk Toeval Gezocht Friesland, Ateliers Majeurs en de Pabo van de NHL Hogeschool het symposium Het jonge kind als onderzoeker.
Op het symposium is de expositie over deze twee projecten te zien, geven Annemieke Huisingh en Eva Klee een lezing, en worden vier verschillende workshops gegeven waarin het onderzoekend leren van kinderen centraal staat.

Het symposium is op woensdag 6 februari van 13.30 - 17.30 uur, NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden. Aanmelden hiervoor is nog mogelijk!
Lees meer

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.