Conferentie ‘Kunst en Leren’ op 9 november 2011

25 oktober 2011
Er zijn nog plaatsen! Aanmelden kan nog t/m 28 oktober.


TOEVAL GEZOCHT en Cultuurnetwerk Nederland organiseren gezamenlijk op 9 november 2011 de Conferentie ‘Kunst en Leren’.

Welke rol spelen de kunsten in de opbouw van kennis? Hoe verhouden kunst en wetenschap zich? Kunnen de kunstvakken een bijdrage leveren aan de andere vakken? Kan een kind makkelijker leren rekenen of schrijven met of door kunst? En wat bedoelen we met creativiteit?

De voordrachten worden gegeven door Robbert Dijkgraaf (president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en universiteitshoogleraar mathematische fysica Universiteit van Amsterdam),  Bert van Oers (bijzonder hoogleraar cultuurhistorische onderwijspedagogiek Vrije Universiteit van Amsterdam) en Edwin Jacobs (directeur van het Centraal Museum in Utrecht). De afsluitende column wordt verzorgd door Joke van Leeuwen, auteur, illustrator en performer.

Daarnaast wordt in twintig verschillende workshops en presentaties de verbinding tussen kunst en leren vanuit verschillende invalshoeken belicht. Projecten, onderzoeken, experimenten, een veelzijdig aanbod waaruit door iedere deelnemer er twee gekozen kunnen worden. Download hier het volledige programma. De bijeenkomst is bedoeld voor het netwerk van icc-trainers en pabo-docenten van Cultuurnetwerk Nederland en voor het netwerk van TOEVAL GEZOCHT.

Datum: 9 november 2011
Tijd: 9.30-17.00 uur
Plaats: Utrecht, Vergadercentrum Domstad Utrecht, Koningsbergerstraat 9
Deelnamekosten: € 50

Aanmelden tot 28 oktober bij Cultuurnetwerk Nederland. De voorkeur voor workshops en presentaties wordt op volgorde van binnenkomst toegewezen. Bij bereiken van het maximaal aantal deelnemers wordt de tweede keuze gegeven.
hier aanmelden

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.