CBK Rotterdam 'Wij maken kleuren'

19 juli 2011
Van 10 juni tot 10 juli heeft de tentoonstelling 'Wij maken kleuren' in het gebouw van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam geprijkt.

In een kleurrijk en inspirerend ontwerp van Bas van Tol is het werkproces en de resultaten van twee projecten op basisscholen in Rotterdam getoond.

De Wethouder van Cultuur heeft op 10 juni de tentoonstelling geopend en heeft haar wens uitgesproken dat deze aanpak op heel veel scholen in Rotterdam mag worden gerealiseerd. De creativiteit en intelligentie van de kinderen spat er af.

Het CBK heeft tevens rondom de tentoonstelling enkele bijeenkomsten georganiseerd om de achtergronden toe te lichten.

Wilt u hier meer over weten? Mail dan naar v.merx@cbk.rotterdam.nl

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.