WEBSITE Jong geleerd...creatieve muziekeducatie

20 oktober 2014
Bekijk onze nieuwe website over muziekeducatie: Jong geleerd... De neerslag van ons drie jaar durende onderzoek naar een creatieve vorm van muziekeducatie. Met goed gedocumenteerde voorbeelden, tips om zelf met muziek in de klas aan de slag te gaan, achtergrondliteratuur en meer.

http://muziekeducatie.toevalgezocht.nl/

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.