Website Atelier van Licht online

9 november 2012
In Atelier van Licht krijgen jonge kinderen de tijd en ruimte om hun eigen onderzoek te doen naar allerlei aspecten van het verschijnsel licht.

Om te experimenteren en hypotheses te vormen, om composities te maken, om zichzelf en elkaar vragen te stellen en om te discussiëren. De volwassenen geven daarbij geen antwoorden, maar onderzoeken en stimuleren dit proces. Zo kunnen de kinderen hun aangeboren creativiteit ontwikkelen. Bezoek de website van het Atelier van Licht.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.