UITBREIDING TEAM

20 februari 2012
Twee nieuwe mensen zijn onze gelederen komen versterken: Christie de Wit en Sytske Kok.

Christie is filosoof, communicatiedeskundige en bedrijfskundige. Haar specialiteit is het vinden van nieuwe financieringsbronnen voor culturele instellingen. Zij gaat langzamerhand een belangrijk deel van de taken en verantwoordelijkheden overnemen van Annemieke Huisingh.

Met het zich terugtrekken van Annemieke wordt de pioniersfase van TOEVAL GEZOCHT afgesloten. Annemieke blijft verbonden aan TOEVAL GEZOCHT, in hoofdzaak als coach en inhoudelijk adviseur, ook voor netwerkpartners. Daarnaast gaat zij namens TOEVAL GEZOCHT de trekkersrol op zich nemen voor het Atelier van Licht. Dit project wordt ontwikkeld in samenwerking met Science Center NEMO, Platform Bèta Techniek / Talentenkracht, FOM Institute Amolf en Studio Müller & Van Tol. Hiervoor wordt een nieuwe stichting opgericht waar alle partners in vertegenwoordigd zijn. (Zie binnenkort: www.ateliervanlicht.nl)

Sytske Kok is scenario schrijver en regisseur van speelfilms, heeft de BIK gedaan en heeft al veel met kinderen gewerkt. Zij gaat een nieuw project van TOEVAL GEZOCHT opzetten, dat multidisciplinair van aanpak wordt (beeld, beweging en geluid) en cultureel erfgoed in de leefwereld van de kinderen als focus krijgt. Dit wordt in samenwerking met drie basisscholen gerealiseerd en kan als proefproject gaan fungeren voor invulling van de drie uur cultuureducatie voor kleuters op de Amsterdamse scholen.

Eva Klee, beeldend kunstenaar, blijft haar functie vervullen zowel in de inhoudelijke ontwikkeling van de projecten als in haar specialisme: het documenteren. In het komend halfjaar zal zij ook coördinerende en begeleidende taken op zich nemen.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.