Team Toeval gezocht

9 oktober 2012
Nieuws over het team van TOEVAL GEZOCHT.


Annemieke Huisingh, oprichter van TOEVAL GEZOCHT, heeft zich met ingang van september helemaal teruggetrokken uit het projectteam van TOEVAL GEZOCHT. Wij nemen gelukkig nog geen afscheid van haar: In de rol van adviseur blijft zij beschikbaar voor het team.  Annemieke wijdt zich voornamelijk aan de oprichting van het Atelier van Licht (zie elders in de Nieuwsbrief).
Eva Klee, sinds de oprichting van TOEVAL GEZOCHT als projectmedewerker nauw verbonden aan de stichting, heeft per 1 september de dagelijkse en inhoudelijke verantwoordelijkheid van TOEVAL GEZOCHT overgenomen.
Christie de Wit trekt zich per 10 oktober terug uit TOEVAL GEZOCHT. Christie wil haar handen meer vrij hebben om andere zaken op te pakken. Wij wensen haar hierbij veel succes. Alle zakelijke contacten worden overgenomen door Eva Klee.

Vanaf oktober komt Anthon Kaal, architectuurhistoricus en freelance organisatieadviseur, het team van TOEVAL GEZOCHT versterken. Hij zal zich richten op de zakelijke coördinatie en bureauondersteuning.

Het team bestaat momenteel verder uit Debby Korfmacher, Iris Oltheten en Emma Rekers, de drie muziekdocenten die Jong geleerd… mee ontwikkelen en uitvoeren.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.