Expositie ATELIER BOUWPLAATS

15 december 2016
Expositie Atelier Bouwplaats 17 december - 30 december Woon-werkgebouw Nautilus Eef Kamerbeekstraat 1004 Zeeburgereiland
schaduwwereld
Foto: TOEVAL GEZOCHT

Sinds 29 oktober bezochten kinderen van 2-12 jaar met hun ouders of met hun begeleiders van school of kinderopvang ATELIER BOUWPLAATS om er vrij te onderzoeken, experimenteren, spelen, bouwen en verbeelden.Op de facebookpagina van TOEVAL GEZOCHT ziet u kleine reportages van de ateliersessies.

De processen en werkstukken van de kinderen zijn te zien in de tentoonstelling in expobar NAUTILUS.

Opening 17 december 16-18 uur.

Iedereen is welkom!

Het atelier is nog geopend van 17 tot 21 december.

Openingstijden expositie en atelier:
zaterdag-, zondag en woensdagmiddag 14-17 uur
en op aanvraag (bouwatelier@nautilus-amsterdam.nl of 06-11006149.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.