CREDITS

30 januari 2013
In de nieuwsbrief die wij vandaag hebben verstuurd hebben wij verzuimd de beeldrechten voor een geplaatste foto te noemen. Onze oprechte excuses hiervoor!
BB, Wonderland Collectief
Foto: Maria Giulia Costa


De foto bij het nieuwsitem 'Studiedag Implicit Learning in Music, Neerpelt België'  is van het project BB dat is geproduceerd door 2 Turven Hoog i.s.m het Wonderland Collectief.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.