ATELIER VAN LICHT

15 januari 2013
Tijdens de kerstvakantie presenteerde het Stedelijk Museum in samenwerking met Stichting Atelier van Licht het pilot project Atelier van Licht in de studio’s van het museum.
foto: Marcel Fraij

Een plek waar jonge kinderen (3 t/m 8 jaar) en hun ouders, grootouders of begeleiders met licht kunnen experimenteren, spelen en creëren. Zowel vanuit kunstzinnig als natuurwetenschappelijk oogpunt kan het publiek de verschillende aspecten van licht onderzoeken.
Het pilotproject Atelier van Licht in de studio's van het Stedelijk Museum was een groot succes. Het aantal bezoekers was ver boven verwachting: ruim 4900 personen! Families met kinderen van alle leeftijden stroomden binnen, keken soms alleen even rond, bleven heel vaak een uur of zelfs twee tot drie uur in alle rust onderzoeken, verbeelden en experimenteren.
Kinderen voelden zich snel op hun gemak en toonden hun nieuwsgierigheid en experimenteerlust, (groot)ouders lieten zich gemakkelijk verleiden met hen samen te werken. De sfeer was ondanks de drukte rustig, vrolijk en geconcentreerd. Bezoek ook de website van het Atelier van Licht.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.