Atelier van Licht

17 oktober 2012
Het Atelier van Licht bereidt momenteel een pilotproject Atelier van Licht voor dat tijdens het Amsterdam Light Festival gerealiseerd zal worden.
Artist impression Atelier van Licht


Het Atelier van Licht is een initiatief van TOEVAL GEZOCHT samen met Platform Bèta Techniek / TalentenKracht, FOM Institute Amolf, Science Center NEMO en Ontwerpstudio's Müller en Van Tol. Voorzitter van het Comité van Aanbeveling: prof.dr. Robbert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey.
Annemieke Huisingh heeft namens TOEVAL GEZOCHT en de partners de leiding van dit initiatief op zich genomen. Omdat de website nog niet online is, geven wij in deze nieuwsbrief nog even de belangrijkste informatie. Op 20 juni 2012 is een nieuwe stichting met de naam Atelier van Licht opgericht en het bestuur bestaat uit zes personen: bedrijfseconomen / ondernemers en experts uit de invalshoeken: beeldende kunst, natuurkunde en ontwikkelingspsychologie. Het Atelier van Licht heeft een brochure uitgegeven die op aanvraag beschikbaar is.

Het Atelier van Licht bereidt momenteel een pilotproject Atelier van Licht voor dat tijdens het Amsterdam Light Festival (december 2012 / januari 2013) gerealiseerd zal worden.

De partner met wie en bij wie dit zal plaatsvinden maken we bekend zodra we zeker weten dat het doorgaat, hetgeen uitsluitend nog afhangt  van voldoende financiële middelen.
Kijk vanaf begin november voor nieuws hierover op de website www.ateliervanlicht.nl.

Kunstenaars, wetenschappers of studenten die bij dit eerste pilot project betrokken willen zijn, hetzij als vrijwilliger / stagiaire, hetzij als begeleider tijdens de uitvoering, kunnen zich melden. Mail voor meer informatie.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.