Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Deze jongen had bij de kringloop winkel een trofee gekocht, een echte kampioensbeker was het, vond hij.
Hij is er uiteindelijk in geslaagd om de beker aan het grote werk vast te maken, en hoe! Die krijg je er echt niet meer uit.

21

de kampioensbeker

dag 10
25 september 2007
knopen leggen
mijn kampioensbeker moet vast
het zal me zeker lukken
wel een gepriegel hoor
hij hangt zou die goed zitten
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.