Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

‘Die slee is heel goed als schommel te gebruiken, hoe gaan we dat vastmaken?
Ik heb ook een slee, die ga ik ook vastmaken, kunnen we samen schommelen.
Zal dat wel gaan, zijn we niet te zwaar? Misschien gaat die tak wel breken.’

22

balans en slee

dag 10
25 september 2007
slee-schommel
balans
schommelen
mij krijgen ze hier voorlopig niet uit
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.