Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De samenwerking tussen de kinderen verliep buitengewoon goed. Geheel spontaan werd soms gezamenlijk aan een deel van het grote werkstuk gewerkt. Soms werd er bij gesproken maar veelal verliep de samenwerking zonder woorden.

20

samenwerking

dag 10
25 september 2007
de waslijn met was
als we het nou eens zo doen
samen is leuker dan alleen
begin van de waslijn
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.