Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Geertje en Ellen maken kennis met de kinderen, zodat ze al een beetje aan onze aanwezigheid kunnen wennen.We mengen ons onder de kinderen terwijl ze met hun dagelijkse werkjes bezig zijn.De kinderen hebben 's middags, de uitnodiging voor hun ouders om op de informatieochtend te komen, erg mooi versierd.
Verder bespreken we in het team de taakverdeling en het draaiboek voor de opening van het project.

02

di 28 augustus 2007

dag 02
28 augustus 2007
uitnodiging van de kinderen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.