Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Starten
We gaan van start, de eerste zorg is de opbouw van het atelier. Dit gaat niet geheel zonder horten of stoten.
Er zijn namelijk ook nog een schoolbibliotheek en een grafische techniekenhoek in de Aula ingericht.
Met wat improviseren en geschuif weten we toch een mooie grote ruimte te creëren. Afgeschermd van het dagelijkse gebeuren binnen de school. Het is duidelijk dat deze ruimte niet voor iedereen vrij toegankelijk is.
De computerprogramma’s zijn nog niet geïnstalleerd. De camera en voicerecorder zijn in bestelling.

01

di 21 augustus 2007

dag 01
21 augustus 2007
atelier opbouw
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.