Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Sebastiaan"Ik heb iets in mijn postvak getoverd.Hij neemt me mee naar zijn postvak.We halen er iets uit dat hij vandaag gemaakt heeft.Ik leg het op een witte doos om er een foto van te maken.Hij pakt het weer op en legt het op een andere doos waar groene lijnen op getekend zijn.Sebastiaan: "nu met groen eronder".

Roos

21

vrijdag 21-09-07

dag 09
21 september 2007
sebastian
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.