Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tijdens het kringgesprek loopt er een klein miertje over de grond. Rohid vangt hem op zijn hand en laat hem over zijn trui en arm lopen. Lorenzo vraagt het fototoestel en maakt foto’s van het miertje op Rohid. En dan nog een portretfoto van hem met de mier.

33

Een kleine mier

dag 04
26 maart 2010
Het miertje loopt over de trui en de arm van Rohid. Lorenzo legt het vast.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.