Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Mik, Ingmar en Ramiro zijn op zoek naar een worm.

Wij zoeken wormen voor de vissen, want Daan zag net een vis. Een vis in het water!

Je moet hele vieze modder zoeken, daar zitten ze soms in.
Want wormen verstoppen zich daar.
Daar denken zij dat kinderen hen niet kunnen vinden.

08

Op zoek naar een worm

dag 01
17 maart 2010
Je moet hele vieze modder zoeken, daar zitten ze soms in
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.