Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De modder trekt veel aandacht.

Dit is regenblubber.

Oh het stinkt!
Ruik eens, durf je dat te ruiken?

Jamy-Lee: Mijn voeten zitten onder.
Elsa: Mijn kleren ook, maar het zijn oude kleren.
Jamy-Lee: Maar mijn voeten zijn geen oude kleren.

Reflectie

De kinderen waren op de Gouwe Plek heel erg bezig met de modder. Dit onderwerp of gegeven leefde heel erg bij de kinderen. Het verbaasde ons dat de kinderen in het atelier bijna niets met dit onderwerp hebben gedaan. De modder speelde bijna geen rol meer.

07

Modder

dag 01
17 maart 2010
In de modder
Alle laarsjes staan voor het raam van het atelier
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.