Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Als wij straks naar buiten gaan, gaan we naar de natuur kijken.

De kinderen vinden het spannend om naar de Gouwe Plek ta gaan. Zij kennen het gebied niet en de grond is nat en drassig.

04

De Gouwe Plek

dag 01
17 maart 2010
Eerste verkenningen
Eerste verkenningen
Eerste verkennigen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.