Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tijdens het schatgraven worden 'schatten' (stenen en scherven van porselein) gevonden.

Soms kom je ook klei tegen bij het graven. Daar kun je leuke dingen van maken!

41

Nieuwe schatten

dag 11
19 juni 2012
Jacco graaft
Een vuursteen
De schatten
De klei
Kleien met de gevonden klei
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.