Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Sem: "Kijk dit is een vlaggetje en een staart en een bom. Dit is een bomme vliegtuig met een ridder."

Sem: "Het is een riddervliegtuig. Het heeft twee zijdingen want anders hij niet vliegen."

Sem: "Ik ga achter de boot aan. Ik ben van heel hoog. hmmmm."

Reflectie

Sem heeft de hele ochtend alleen aan zijn vliegtuig gewerkt. In het spel met Jacco werd het een ridderboot.

39

Vissen en de boot

dag 11
19 juni 2012
"Kijk juf het stuur."
"Ik ga dat ding eraf knippen, dan wordt het een deurtje."
Sem stuurt: "hmmmm."
Marijn en zijn werphengel
De vlag
De vlag wappert in de wind
Ik maak een zwaard.
Het zwaard
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.