Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
32

De Beestjestuin

dag 09
13 juni 2012
Syenna: we hebben klei gevonden. Sam: dan lijkt het wel cement.
De beestjes in de beestjestuin. Een deksel er op zodat ze niet kunnen ontsnappen.
Ninthe en de lantaarnpaal.
De beestjestuingroep.
Milou heeft een worm.
Nadia: ik heb een rups! Ik wacht tot het een vlinder wordt.
Tessa met een worm.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.