Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
31

het hek en het vliegtuig

dag 09
13 juni 2012
Anna knoopt repen stof aan het hek.
Hier wordt het vliegtuig ontworpen.
Youri en Anna meten met het meetlint.
Sem versiert het vliegtuig.
Danou: dit is een vlieger.
Tim helpt Danou bij het maken van nog een vlieger.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.