Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
20

De Beestjestuin

dag 06
1 juni 2012
Syenna: 'Kijk brandnetels. Juf kun je kijken of het brandnetels zijn?'
Jenaya: 'We maken daar een huis van.'
Jenaya: 'We moeten er zand in doen.'
Ze bouwen met takken.
Jenaya: 'We doen modder in het huis.'
Syenna: 'Hé, een worm!'
Syenna: 'Hij mag niet ontsnappen.'
Syenna: 'Ik doe een stok op het deksel.'
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.