Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
19

De boot

dag 06
1 juni 2012
Jordi: 'Ik ga een schat zoeken.'
Hij begraaft de zaag en graaft hem ook weer op.
Jordi: 'Hier zat de zaag.'
De verlaten boot.
De omheining van de boot.
Iedereen helpt mee.
Youri kijkt.
Jacco zet de paal recht op.
Fabian: 'Wij gaan het terras weer maken.'
Sem: 'Hier is een put verzakt.'
Fabian: 'We gaan hem opnieuw doen.'
Anna: 'Dit is mijn werk, dit is mijn werkschool.'
Jacco maakt plannen voor de boot.
De boot van Jacco.
Taylan tekent.
De boot van Taylan.
Het plan van Jacco.
Youri: 'Ik ben de leeuw en ik zit in de boot.'
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.