Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Iemand haalt een zak voor het hek en neemt de hele rol mee. De rol werd een ontdekking en leidde tot experimenten. Er ontstond een spel met wind en zakken.

Gerda: 'Wat heb je gedaan?'
Taylan: 'De wind erin. Mooi he? Hij moet nu vastgebonden.'

21

De zakken en de wind

dag 06
1 juni 2012
Verkennen
Taylan vangt de wind
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.