Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wat onderzoeken de kinderen vandaag? We starten in het atelier om de onderzoeksplek in kaart te brengen. Op een groot wit vel papier mochten de kinderen gezamenlijk een plattegrond maken van de onderzoeksplek van de eerste dag. Wij nodigen de kinderen uit om ook hun eigen fijnste plek ‘bij de heuvels’ te tekenen.

Observatie

Wij nodigen Chivayno uit om nog te even vertellen wat hij op de plattegrond heeft gemaakt. Yves heeft hier een andere mening over.

Chivayno: ‘Hier zijn de bomen’.
Yves: ‘Je had de bomen zwart moeten doen want het is donker’.
Chivayno: ‘Nee want het is buiten’.
Yves: ‘In de bomen is het zwart’.
Chivayno: ‘Maar dit is buiten’.
Yves: ‘Het is een bos’.
Chivayno: ‘Nee het zijn bomen’.
Yves: ‘Het waren er wel 1000’.
Chivayno: ‘Het zijn er maar 5, dus het is geen bos’.
Yves: ‘Jawel en met monster’.
Chivayno: ‘Ik weet heel veel over bomen en bossen en dit zijn bomen, sorry’.

Reflectie

Het was interessant dat twee kinderen een discussie voeren over een tekening. Beide waren ze van mening dat ze gelijk hadden en ze konden elkaar niet overtuigen. Toen Chivayno later nog zijn eigen ‘fijnste plek’ mocht laten zien in de kring, benadrukte hij nog duidelijk dat daar wel een bos te zien was, maar op de plattegrond niet.

De kinderen wisten heel goed in kaart te brengen wat ze de vorige keer allemaal gezien hadden. Ze konden elkaar vertellen wat op welke plek moest komen te staan. De kinderen luisterden naar elkaar en hielpen elkaar goed.

09

Vijf bomen maken nog geen bos

dag 02
16 mei 2012
Chivayno tekent de bomen
Chivayno en Yves discussiëren over wat een bos is
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.