Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Deze groep kinderen heeft ervoor gekozen om zelf geluidenstukjes te bedenken. Eerst kiezen ze met wie ze dat willen doen. Luuk wil eerst samen met Chris en Maybritt, maar ontdekt dan dat hij liever alleen bezig wil zijn. Hij gaat er helemaal in op, drumt, zingt en is in zijn element.

Bij Rayan, Wesley en Lucas gaat het minder makkelijk. Rayan en Wesley krijgen echt ruzie. Luuk komt erbij zitten en probeert het zingend op te lossen. Wesley is onder de indruk, hij geeft Luuk een applaus. Lucas stelt voor dat ze de ruzie tot een geluidenstukje verwerken, net doen alsof, en dan afsluiten met Luuk's liedje. Maar dat gaat Rayan te ver, hij is echt verdrietig.

Sam en Cindy zijn heel gestructureerd bezig. Cindy heeft duidelijk de leiding. Voor elk geluid wat zij maakt zoekt Sam een soortgelijk geluid op haar eigen instrumentarium. Ook wordt precies afgesproken hoe vaak elk geluid gaat. En het eind is alle geluiden samen, heel hard.

Luuk lost zingend de ruzie tussen Rayan en Wesley op:

Luuk: Kom op, jongens, kom op, jongens. Leg het nou maar bij. Heb geen ruzie, heb geen ruzie. Leg het nou maar bij. Sla elkaar niet, sla elkaar niet, leg het nou maar bij.

45

Dag 12 - Groep Atie en Inki: geluidenstukjes bedenken

dag 12
24 april 2009
Luuk zingt een liedje om de ruzie tussen Rayan en Wesley weer op te lossen.
Luuk gaat helemaal op in zijn drumsolo.
Sam en Cindy overleggen over hun stukje.
Geluidenstukjes bedenken, samenwerken of in je eentje (Luuk).
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.