Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Kan je een geluid bedenken voor de viool, en het opschrijven, zodat Petra en Nicoline het kunnen spelen? Met deze vraag ging een groep kinderen aan de slag.

De kinderen willen meteen aan  de slag. Petra heeft een lang papier neergelegd, waar nog niets op staat. Ze vraagt om stilte, en loopt dan, met haar viool in de aanslag, langs het papier. Alleen op een plekje waar het papier een scheurtje heeft maakt ze een klein geluidje.

Nu vraagt ze de kinderen om het papier te vullen met geluiden voor de viool. Aanvankelijk willen de kinderen vooral de viool tekenen. Of ze schrijven woorden of muzieknoten op. Later zijn er ook kinderen die met grafische symbolen dingen proberen op te schrijven.
Milo heeft het over de dikke en de dunne; later begrijpt Petra dat ze dat geleerd hebben bij de viooltjesles, en dat hij de hoogste en de laagste snaar bedoelt. De meisjes zijn heel serieus en hebben ook echt een bedoeling met wat ze opschrijven. De jongens zijn meer  lekker aan het tekenen, tekenen veel dino’s en andere beesten, en vinden alle muziek die daar bij hoort wel prima.

Serra heeft twee stippen en een streep getekend.
Petra: Hoe moet ik dat spelen?
Serra: Dat weet ik nog niet.

Een tijd later komt ze naar Petra toe.
Serra: Nu weet ik het. Je moet twee keer de dunne snaar tokkelen, en 1 x de dikste snaar strijken, heel zacht.

44

Dag 12 - Groep Petra en Nicoline: vioolgeluiden opschrijven

dag 12
24 april 2009
Geluiden opschrijven.
Hoe noteer je een geluid voor de viool?
Petra speelt wat er op het eerste papier staat.
De kinderen luisteren hoe hun stukje klinkt.
Nicoline speelt het tweede stuk.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.