Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Petra pakt haar viool en laat hem zien, de kinderen komen om haar heen staan. Petra speelt lange streken.

Later doet Luuk voor hoe je kunt opschrijven wat Petra speelt. Hij pakt een papier en zet er langere en kortere strepen op.
Nu gaan de kinderen zelf aan de slag met papier. Ze proberen hun geluiden te tekenen. Luuk en Chris tekenen veel strepen. Wouter tekent rondjes. Drie dichte rondjes, van klein naar groot, dan een groot open rondje.
“hoe klinkt dat?” vraagt Petra. Wouter doet het voor: “tik tik tik BOEM” (hij tikt van zacht naar hard, de boem is het hardst).
Megan en Perline schrijven vooral veel klankwoorden. Perline ‘zingt’ haar klanken in een soort ritme: “ting la-la boem, noow”. Serra schrijft rijmklanken.

Lars draait met zijn handen om de pilaar heen, die in een hoek van het speellokaal staat. Dat geeft ook een heel interessant geluid. “kun je dat opschrijven, of tekenen?,” vraagt Petra. Lars tekent zichzelf, met pijlen geeft hij aan hoe hij om de paal draait. “kan er nog een ander geluid met de paal?” vraagt Petra. Lars slaat met zijn handen op de paal. De andere kinderen komen luisteren. Ze wrijven ook met hun handen om de paal heen, snel en langzaam, tikken met een potlood op de paal. Chris en Megan leggen hun oor tegen de paal, terwijl Megan met haar hand in een regelmatig tempo tegen de paal slaat.

Luuk weet waar de knoppen op Petra's viool voor zijn: “Dan wordt het harder en zachter”
Hij mag er aan draaien terwijl Petra strijkt.
“Ja dan gaat het geluid zo...”
Petra vraagt: Doe het eens mee met je stem?
De kinderen doen mee. “Ja zo eerst harder, en dan weer lager.”
Petra “Dus eerst harder, en dan lager?
De kinderen doen het nog een keer mee.
Wouter: “Nee, eerst omhoog en dan omlaag.”
Petra glijdt nu met haar vinger op en neer langs de snaar.
Chris: “Net een brandweersirene”
Wat is het eigenlijk voor instrument? “Een gitaar” “Een viool”

Petra speelt een lang geluid, ("Die is lang") en dan een kortere. “Die is kort” zegt Wouter.
En dan een nog kortere “Ja, kort” En dan weer een langere “Middelmatig lang” zegt Wouter.
En dan speelt Petra een heleboel korte geluiden achter elkaar. “Is dat nou kort of lang?” Daar zijn de kinderen het niet over eens. “Het duurt wel lang”
Hoeveel geluiden zijn het?  “Heel veel!”
Heel veel korte of heel veel lange? “Heel veel korte."

Reflectie

De begrippen hoog en laag, lang en kort, en zacht en hard lopen nog erg door elkaar. Maar ze denken er wel over na. Luuk legt uit zichzelf het verband met lange en korte strepen op papier. Wouter komt zelf op het idee om dynamiek (hard en zacht) te laten zien door zijn cirkels steeds groter te tekenen.
Mij valt op dat wat hij genoteerd heeft exact hetzelfde is als het geluid wat hij de eerste dag liet horen op de tafel: tik, tik, tik, boem.

15

Dag 4 - Groep Petra

dag 04
6 maart 2009
Alle aandacht voor de viool.
Geluiden met beweging.
Geluidentekeningen.
Megan en Perline aan het werk.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.