Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De moeder van Lois krijgt een baby, de kinderen zijn verbaasd hoe hard zo'n buik kan groeien en hoe groot ie wel niet wordt! Allemaal wilden ze even voelen.

24

Wat een dikke buik!

dag 18
30 maart 2009
Wat een dikke buik! Daar zit een baby in.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.