Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag praten we in de kring over de zaadjes die we vorige week gepland hebben. Er zijn al aardig wat zonnebloemen opgekomen en in een zakje zijn al 10 sprietjes kattengras te zien.
De vraag van vandaag luidt; hoe kunnen we de groei bijhouden zodat degenen die ziek zijn het proces ook kunnen volgen.
Een hele moeilijke vraag vinden de kinderen en dat is het ook. Toch gaan we met ons hard en diep denken om iets te verzinnen.
Karlijn verzint een rondje tekenen voor elk sprietje en dan steeds grotere rondjes. Cindy stelt voor een streepje voor elk sprietje te zetten. Dat vindt iedereen een goed idee. Cindy telt 10 sprietjes en 3 zonnebloemplantjes. Deze worden op een blaadje gezet.
Nick oppert dat er ook een cijfer bij kan worden geschreven en doet dat vervolgens.
Nu weten we hoeveel er is opgekomen maar nog steeds niet hoeveel ze gegroeid zijn.
Hersens kraken maar daar komen ze vooralsnog niet uit. We spreken af eerst aan het werk te gaan en er aan het einde van de ochtend op terug te komen.Later verzinnen de kinderen met, eerlijk is eerlijk een beetje hulp, om een papier op de muur te hangen en een streepje te zetten tot waar de zonnebloem nu komt. Net zoals ze laatst met zichzelf hebben gedaan.
Volgende week gaan we de zonnebloem weer meten.

21

Hoe hard groeien de zaadjes?

dag 17
25 maart 2009
Bijhouden hoe hard de zaadjes groeien.
Kattengras op 25 maart 2009, het zijn er al 10!
Zonnebloemen op 25 maart 2009.
Een streepje voor elk grasje, het zijn er al 10!
Tot zo hoog komt de zonnebloem nu, volgende week weer meten.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.