Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Atelier op school - V

ODS De Zeppelin

Na het voortijdig einde van het atelier op de Mr van Eijckschool, gaf de directie van ODS de Zeppelin aan dat zij heel geïnteresseerd waren om het laatste deel van het schooljaar te participeren. Het team ging opnieuw aan de slag in groep 3.

Ook in deze groep heeft kunstenaar Eugenie Bakker het materiaal als uitgangspunt genomen. Er was weer plakband, maar daar kwamen al snel ook buigzame stokken, houten latten, stroken rubber bij, waar de kinderen hun experimenten op los konden laten. Elke keer werd er teruggekeken op de vorige atelierdag, en werden er nieuwe onderzoeksvragen door de kinderen opgeworpen. Eugenie bracht ook beeldmateriaal mee om hen nieuwsgierig te maken: foto’s uit de krant, boeken met afbeeldingen van raadselachtige kunstwerken – om steeds weer nieuwe vragen en verder zoeken mogelijk te maken.

Beeldverslag

ODS De Zeppelin
Op De Zeppelin, waar ver­ant­woor­delijkheid, zelfstandigheid en samenwer­king de uit­gangs­punten zijn, is een vriendelijk en veilig klimaat met een bepaalde orde en regel­maat van groot belang. Uitgangspunt hierbij is respect. Respect voor de kinderen onderling, voor de leerkracht en omgeving. Dit is het klimaat waarin een kind zich tot een volwaardig mens kan ontplooien.
De Zeppelin maakt deel uit van de Brede School Waterpoort. Na schooltijd en op zaterdagen zijn hier allerlei activiteiten op creatief, sportief en educatief gebied, niet alleen voor kinderen in de schoolleeftijd, maar voor alle wijkbewoners.
www.odsdezeppelin.nl

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.