Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben we weer bezoek van Amsterdam Sinfonietta. Onze "vaste" violiste Nicoline van Santen is er samen met altvioliste Els Goossens. Zij ontvangen de kinderen met een muzikaal duet bij binnenkomst in het muziekatelier.

Juf Debby vertelt dat de kinderen over 4 weken op gaan treden, samen met Amsterdam Sinfonietta. Eerst op school tijdens een ouderles, en dan in het dorpshuis op Vaderdag tijdens de Klankenparade. Daar zal een trio van Amsterdam Sinfonietta namelijk spelen, en de kleuters van de stap worden uitgenodigd om bij een paar liedjes mee te doen.

We leren vandaag een Sinfonietta meedoe-liedje: "Iedereen die trommelt is een muzikant!"

Ook maken we met het oog op de afsluiting vandaag vaste groepjes die we de komende weken aanhouden. Nicoline en Els gaan met een paar groepjes naar de klas voor korte vioollesjes.

Observatie

Debby gaat de kinderen in de klas ophalen. Ze hebben er heel veel zin in en vinden het maar moeilijk om langzaam en stilletjes naar het muziekatelier te lopen. Eenmaal daar aangekomen worden ze door vioolmuziek begroet. Dat zorgt voor een bepaalde rust in de klas.

Na het vioolspel vertelt Debby wat we de komende weken doen. De kinderen herinneren zich het optreden van vorig jaar in het Dorpshuis nog steeds en refereren daaraan.
Dan speelt Els een heel swingend en jazzy stukje waarop de kinderen mee mogen klappen en zingen: “Ik ben een muzikant”. Het is een goede warming-up voor het trommelliedje, dat we daarna leren.
De kinderen doen enthousiast mee. We herhalen het liedje een aantal keren, elke keer swingt het meer.
“Luister luister! Ik hoor een geluid. Luister, luister, een trommelgeluid. Want iedereen die trommelt is een muzikant, want iedereen die trommelt is een muzikant. Eerst op je been, dan in je hand... want iedereen die trommelt is een muzikant...”

Dan worden de groepjes ingedeeld (op basis van de afgelopen weken) en gaan de kinderen aan de slag. Aan het eind laat elk groepje een muziekstukje horen.

Reflectie

De herkenning van zowel onze 'vaste' muzikante Nicoline als van de vioolmuziek is uit de gezichten van de kinderen af te lezen. Er heerst een soort blije opgewondenheid, die tegelijkertijd een soort vertrouwde rust is.

De interactieve liedjes slaan goed aan bij de kinderen, ze lijken het erg leuk te vinden.
Het werken in groepjes gaan goed, alleen is het voor sommige kinderen niet zo fijn om in een groter groepje te zijn ingedeeld terwijl zij eerder slechts met 1 kind hebben samengewerkt. Het geluidsniveau in het muziekatelier is ook best hoog, wat de subtiele geluidjes wat onder laat gaan. We hebben dan ook besloten om volgende week met elk groepje apart te gaan werken om ze goed te kunnen begeleiden.

25

Iedereen die trommelt is een muzikant

dag 13
13 mei 2013
Eerst op je been...
Dan in je hand!
...want iedereen die trommelt is een muzikant!
Impressie "iedereen die trommel tis een muzikant.
De concentratie is hoog
Dan op je hoofd...
Vrij werken in groepjes
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.