Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We beginnen de les zoals altijd met een rondje met onze namen en het liedje 'Ik zing vandaag voor jou'

Observatie

Het zingen voor elkaar is meer een spelletje geworden dan een muziekstuk: juf Iris zegt hier iets van en de volgende keer proberen we meer te zingen.

In het namen zingen zijn de kinderen wel expressiever: dit komt misschien door de expliciete vraag in de tweede ronde om te zingen. We doen ook nog een rondje met spoken- en monstergeluiden, daar zit ook heel veel expressiviteit in.

Reflectie

De opening als groep is belangrijk, zeker omdat we vandaag als 'orkest' gaan werken.

40

Welkom in de les

dag 12
18 april 2013
We beginnen in de kring
Spokengeluiden voor- en nadoen!
Video van het openingsritueel (3:21 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.