Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In twee hoeken in het speellokaal liggen instrumenten. De ene hoek bevat ritme-instrumentjes, de andere hoek melodische instrumenten als klankstaven. De kinderen zijn vrij om te maken wat ze willen, maar er wordt ze wel gevraagd wàt ze dan willen maken en hoe ze dat gaan vormgeven.

Observatie

Sommige groepjes gaan meteen aan de slag met liedjes zingen en begeleiden, anderen spelen maar een beetje met elkaar en komen niet tot een plan.

Er is veel verschil in de groepjes wat betreft het initiatief tot samen musiceren, het vrije spel is voor de kinderen leuk en ze gaan altijd flink aan de slag, maar het ontwikkelen en vormgeven van een muzikaal stukje wat echt vanuit de groep is bedacht is nog moeilijk voor ze. Het spelen op het instrument is vaak ook leuker dan naar elkaar luisteren als er iemand met een plannetje komt!

Reflectie

In groepjes musiceren is iets wat heel leuk is en wat ze misschien nog te weinig hebben gedaan, maar zelfs met maar 2 groepjes in een lokaal is het al vrij rumoerig en is de concentratie moeilijk. Het fijnste zou zijn om met een groepje tegelijk in alle rust en met alle tijd te musiceren....

39

Muziekparcours: hoekje ritmisch en melodisch

dag 11
8 april 2013
Hoekje met melodische instrumenten
Op onderzoek naar de klanken
Groepje van Jesse is met spoken bezig
Jamie neemt de leiding
Ritmische hoek
Video (1:50)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.