Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We heten elkaar weer welkom door even lekker uit te rekken, te gapen, onze stemmen op te warmen en dan voor elkaar te zingen.
We praten over de vorige weken. Over de geluiden en tekeningen die we al hebben gemaakt. Dan vertelt Iris wat we deze week gaan doen in het Speellokaal.

Observatie

De kinderen zijn, zoals elke week, heel erg enthousiast als de les begint.
De spoken- en monstergeluiden blijven aanwezig in de groep, de kinderen betrekken het bedenken van geluiden heel erg op de fantasiewereld.

Reflectie

We vragen ons af of het onderwerp 'hoe klinkt thuis op school' wel genoeg leeft in deze groep, het is vrij abstract en de kinderen willen veel liever fantasiemuziek maken over dieren en spoken.

33

Welkom

dag 10
4 april 2013
Evita zingt
... voor Cees
Afwachtend, ben ik aan de beurt?
Video (1:41)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.