Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Diet en Michiel zijn weer op bezoek met hun viool en cello! Ze spelen in de klas voor ons. We heten elkaar welkom door een rondje namen met voordoen/nadoen met hun te spelen.

We luisteren ook naar muziek met onze ogen dicht en de kinderen mogen in het speellokaal liggend naar de muziek luisteren.

30

Welkom Sinfonietta in ons project

dag 09
21 maart 2013
Namen zingen
Muzikanten in de klas
Luisteren met je ogen dicht
Concert met ogen dicht
Video (3:33)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.