Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Noor en Jamie hebben deze week een muziekstuk gemaakt met instrumenten uit de kist.
Ze treden op voor de andere kinderen.

Observatie

Het is 'spoken muziek' volgens Jamie. Jesse stelt voor dat de rest van de klas windgeluiden bij de muziek maakt om het nog mooier te maken.

Iedereen is het ermee eens en we spreken af dat als Jesse gaat staan, de wind begint!

Reflectie

De kinderen luisteren heel nauwkeurig naar andere kinderen die iets hebben voorbereid.
We moeten zorgen dat niet altijd dezelfde kinderen aan de beurt komen en dat de kist flink rouleert gedurende de week!

08

De muziekkist: Spoken!

dag 04
7 februari 2013
Fim (1:35 min)
Fim (1:35 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.