Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen vroegen al tijdens de eerste les om spelen met instrumenten. Vandaag is het zover. Iedereen zoekt wat uit en we laten aan elkaar horen wat we hebben gekozen.
Dan gaan de kinderen in vier groepjes samen musiceren, zonder specifieke opdracht.

Observatie

In sommige groepjes is meteen sprake van een kind wat de muziek wil gaan organiseren.
Jesse zegt: we moeten om de beurt spelen.
In andere groepjes wordt intuïtiever gespeeld en geluisterd.
Na een paar minuten vraagt Iris in elk groepje of het nodig is om afspraken te maken over de muziek, als we zometeen gaan optreden voor de andere kinderen.

Om de beurt laten de groepjes horen wat ze hebben gemaakt. Het is heel divers!

Reflectie

Er is meteen eigen initiatief bij veel kinderen. Anderen varen graag mee op de koers die een klasgenootje uitzet.

Er is nauwelijks conflict in de groepjes: een aantal kinderen wil van instrument ruilen en dat mag. Verder zijn ze vooral nieuwsgierig. Het luisteren gaat best goed, maar het is wel helemaal het einde van de les en voor sommige kinderen wat lastig.

04

Instrumenten!

dag 02
24 januari 2013
Indy heeft haar viool bij zich
Ze spelen echt samen.
Video over de instrumenten met alle groepjes erin (3:55 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.