Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We starten in de klas, met ons ritueel 'Goedendag, wie zingt er vandaag een dier?' .
Daarna praten we over de laatste keer voor de vakantie, wat bedoelde Matthijs met 'Het was bijna een liedje'?

Dan leren we de kinderen een nieuw liedje: 'Iedereen die trommelt is een muzikant'. Het optreden komt dichterbij en we breiden ons repertoire uit!

Observatie

Het liedje 'Iedereen die trommelt is een muzikant' bevalt de kinderen erg. In de laatste vier weken tot de uitvoering kunnen we dit lied uitbreiden met onze eigen trommelritmes.

Reflectie

'Goedendag, wie zingt er vandaag een dier' duurt met de hele groep wat lang. Irene stelt voor de kinderen, die hun vinger opsteken en dus al wat hebben bedacht, te laten zingen.

De kinderen hebben veel zin om naar het speellokaal te gaan en in hun groepjes muziek te gaan maken.

31

Welkom in de les en kringgesprek

dag 12
14 mei 2013
Zing een dier
Om de beurt een geluid
Kringgesprek
Video (1:45 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.