Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Dan gaat juf Debby met elk groepje apart naar het speellokaal. Eerst kijken de kinderen naar filmpjes van zichzelf, een week geleden. Daarna gaan ze muziek maken.

Observatie

De kinderen kijken geïnteresseerd naar hun eigen filmpjes en vertellen er van alles bij. Helaas is er maar heel weinig tijd voor elk groepje, zodat het muziek maken maar heel kort is.

Reflectie

Het was heel belangrijk om de kinderen hun eigen muziek terug te geven, maar er was te weinig tijd om echt muziek te maken, waardoor het muziekmaken ook niet in de diepte ging.

30

In groepjes werken

dag 11
25 april 2013
Filmpjes van jezelf bekijken
Instrumenten uitzoeken.
De roze groep
De rode groep
Rood in actie
De blauwe groep
De gele groep
Titanic muziek
De groene groep
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.