Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag begint de muziekles met gitaarmuziek: Maarten speelt een stuk op zijn gitaar. Daarna zingen we het Goede-dag-lied. De kinderen zingen weer om de beurt een dier.
De rest van de les pakken we iets anders aan. De kinderen gaan in groepjes van vijf of zes kinderen met Iris mee naar het speellokaal om in een klein groepje muziek te maken (per groep is een dagverslag geschreven).

Observatie

De kinderen luisteren heel aandachtig naar de gitaarmuziek. Daarna luisteren we nog even naar Lydia, zij heeft sinds kort een cello en heeft deze meegenomen.
Bij het Goede-dag-lied beelden een paar kinderen mooi een dier uit, terwijl ze het zingen. Andere kinderen durven vandaag niet te zingen.

Reflectie

Het valt ons weer op, dat de kinderen steeds langer rustig naar muziek kunnen luisteren en hierin heel geconcentreerd zijn. Dit is zo als Maarten gitaar speelt, maar ook als Lydia wat laat horen op haar cello.
Bij het Goede-dag-lied durft weer een aantal kinderen niet een dier te zingen. Vandaag waren veel kinderen een beetje verlegen.

22

muzikale begroeting

dag 10
18 april 2013
Maarten speelt een stuk op zijn gitaar
Lydia speelt op haar cello
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.