Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de vorige les hebben we muzikale gesprekjes gemaakt. Bo en Chancentely deden dat heel mooi en mogen vandaag laten horen hoe ze dat deden. Daarna mogen twee andere kinderen op de viool nog eens zo’n gesprekje doen.
Daarna proberen we uit of de kinderen in duo’s een gesprekje kunnen voeren terwijl één een instrument heeft en de ander niet. Aan het eind mag een duo optreden.

Observatie

Bo en Chancentely hebben een leuk gesprekje. Ze gebruiken minder verschillende geluiden dan vorige week, maar reageren echt op elkaar. Mooi om te zien is dat eerst Bo het initiatief neemt, maar na een minuut Chancentely meer de leiding neemt en verschillende geluiden gaat uitproberen.
Ines en Tristan mogen een gesprekje voeren op de viooltjes. Ze reageren op elkaar en proberen ook verschillende geluiden te maken.
De kinderen lijken minder creatief te worden in de gesprekjes als ze een instrumentje hebben, de verschillende, expressieve geluiden van de vorige les verdwijnen. Ook keren de kinderen meer in zichzelf als ze een instrumentje hebben en wordt er minder op elkaar gereageerd, de gesprekjes zijn een stuk minder spannend!
Als Iris daarna een gesprekje doet met Caithlin zonder instrumenten, is de spanning direct weer terug.

Reflectie

Het is interessant hoe de kinderen reageren op het spelen met instrumentjes: ze focussen snel helemaal op het instrumentje en niet op de anderen.
Het gesprekje van Bo en Chancentely laat juist zien hoe creatief en initiatiefrijk de kinderen kunnen zijn.

21

muzikale gesprekjes

dag 09
8 april 2013
Bo en Chancentely spelen hun gesprkje zonder instrumenten van vorige week
Ines en Tristan hebben een gesprekje op de viool
Gesprekjes met één instrument
Iris heeft en gesprekje met Caithlin
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.